• Szukaj

Cookies i Polityka prywatności

I Wstęp.

 1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych użytkowników serwisu Audio-Europa dostępnego pod adresem elektronicznym www.audio-europa.pl, stanowiącego własność Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 60-711 Poznań z siedzibą w Poznaniu.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest: Boobry Group z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. J. Strusia 6/11, 60-711, właściciel Serwisu, zwany jest dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownikami Serwisu są klienci, tzn. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie serwisu Audio-Europa zwanego dalej „Regulaminem”.

II Zakres danych zbieranych przez Serwis Audio-Europa.

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w celu założenia konta w Serwisie lub realizacji innych usług wymienionych w Regulaminie Serwisu Audio-Europa.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje: nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także jeżeli użytkownik takowe dane udostępni to również dane profilowe z portalu Facebook oraz imię i nazwisko. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

III Cel przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, co należy rozumieć jako realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczania ogłoszeń, realizacji płatności, obsługi reklamacyjnej oraz wystawiania faktur.
 2. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną informacji systemowych informujących o statusie usługi.
 3. Dane osobowe Użytkowników, w zakresie w jakim przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 4. W przypadku realizacji transakcji, dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”) z siedzibą w Luksemburg w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówione usługi.
 5. Podanie danych osobowych w serwisie Audio-Europa jest dobrowolne.

IV Prawo dostępu do danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo edycji.
 2. Użytkownik ma prawo żądania uaktualniania, uzupełniania, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mailowy Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Dostęp do danych osobowych  osób trzecich.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

VI Polityka Cookies.

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zgody Użytkownika może oznaczać brak możliwości korzystania z Serwisu Audio-Europa.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania programów komputerowych na komputerze Użytkownika, nie maja wpływu na  integralność systemu lub danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: “związane z sesją” (session cookies), “permanentne” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania. “Permanentne” pliki cookies przechowywane są w urządzeniach Użytkowników przez określony w parametrach plików cookies czas lub do czasu ich całkowitego usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają poznanie schematu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, adresie strony z jakiej nastąpiło przekierowanie na stronę serwisu, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników w Serwisie. Powyższe dane służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu Audio-Europa.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownik może osobiście zdecydować o zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki internetowej.

VII Adres IP.

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, oraz do administrowania Serwisem.

VIII Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz stosuje środki techniczne które zapewniają ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

IX Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika mailowo, na adres podany podczas rejestracji lub na aktualny adres e-mail dostępny rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem [data].