• Szukaj

Regulamin

I Definicje.

Operator –  Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 60-711 Poznań właściciel serwisu Audio-Europa.

Serwis – jest to serwis ogłoszeniowy dostępny na domenie www.audio-europa.pl, którego właścicielem jest Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 60-711 Poznań, umożliwiający zamieszczenie ogłoszeń sprzętu audiowizualnego, usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu audiowizualnego, usług projektowych, usług montażowych, oraz innych ogłoszeń związanych z szeroko rozumianą tematyką audio.

Ogłoszenie – zestaw informacji w postaci tekstowej i graficznej wygenerowany dzięki wprowadzeniu przez użytkownika danych do formularza, będący wyrażeniem woli sprzedaży lub zakupu towaru lub usługi, dodanych zgodnie z zasadami regulaminu Serwisu. Cena jednostkowa ogłoszenia zamieszczona jest w Cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/

Użytkownik – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej zarejestrowany w Serwisie, będąca/będący odbiorcą usługi świadczonej przez Serwis Audio-Europa.

Abonament – pakiet ogłoszeń do wykorzystania przez Użytkownika w okresie 365 dni od momentu aktywacji, ilość ogłoszeń do wykorzystania zależy od rodzaju wybranego przez Użytkownika pakietu.

Konto –  to prowadzony przez Serwis Audio-Europa unikalny, identyfikowany na podstawie adresu e-mail, zbiór danych, dzięki któremu użytkownik może dokonywać aktywności związanych z użytkowaniem Serwisu i zarządzaniem swoimi Ogłoszeniami oraz innymi danymi, dostępny pod nazwą Panel Zarządzania.

Rejestracja – jest to czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie Audio-Europa.

Cennik – tabela cen usług świadczonych przez Serwis, dostępna w cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/

Wyróżnione ogłoszenie – jest to usługa promująca ogłoszenie, polegająca na wyświetleniu ogłoszenia na głównej stronie Serwisu tj.: www.audio-europa.pl  w banerze, z innymi wyróżnionymi ogłoszeniami, zmieniającymi się w określonych odstępach czasu. Trwająca 3 dni. Cena usługi dostępna jest w cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/

Regulamin – niniejszy dokument ustanawiający zasady korzystania z Serwisu.

Towar  – jest to rzecz, lub usługa będąca przedmiotem ogłoszenia w Serwisie.

II Ogólne warunki korzystania.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 60-711 Poznań  w zakresie serwisu internetowego Audio-Europa, na rzecz użytkowników. Usługi polegają na umożliwieniu: rejestracji, zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej serwisu, promowaniu ogłoszeń, wykupieniu przestrzeni reklamowej lub wykupieniu abonamentu w Serwisie Audio-Europa.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do internetu, korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji nie starszej niż 51.0.2704.106 z włączoną obsługą  plików cookies.
 3. Przedmiotem emisji ogłoszeń są urządzenia sprzętu audiowizualnego, akcesoria związane ze sprzętem audiowizualnym, w tym meble i elementy izolacji akustycznej, usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu audiowizualnego, usługi projektowe, usługi konsultingowe, usługi montażowe oraz inne ogłoszenia związane z szeroko rozumianą tematyką audio-video.
 4. Treść zamieszczonych w serwisie ogłoszeń jest samodzielnie ustalana przez użytkownika. Ogłoszenie powinno zawierać parametry techniczne charakteryzujące przedmiot sprzedaży – wprowadzone przy pomocy formularza, rzetelny opis stanu przedmiotu, informację dotyczącą ewentualnych wad-defektów oraz lokalizację miejsca, w którym znajduje się przedmiot sprzedaży.
 5. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone w ogłoszeniach przedmioty są jego własnością, pochodzą z legalnych źródeł, nie stanowią przedmiotu egzekucji komorniczej, są wolne od roszczeń osób trzecich i nie stanowią przedmiotu zastawu. Ponadto sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży lub jest umocowany przez właściciela/właścicieli do sprzedaży tych przedmiotów. Użytkownik gwarantuje, że zamieszczone w ogłoszeniu treści, są zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich w tym praw autorskich oraz są zgodne z Regulaminem niniejszego serwisu. Serwis Audio-Europa nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Wszystkie ogłoszenia niespełniające zasad regulaminu będą usuwane.
 6. Zakup każdej usługi w Serwisie Audio Europa wiąże się z jej natychmiastową realizacją. Użytkownik, który wykupi usługę w Serwisie decyduje się na jej natychmiastową realizację, poprzez żądanie natychmiastowego wykonania usługi wyrażone za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu zakupu. Tym samym Użytkownik rezygnuje z 14 dniowego terminu, odstąpienia od usługi i nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za wykupioną usługę.
 7. Emisja ogłoszenia trwa 30 dni i jest liczona od momentu aktywacji Ogłoszenia w Serwisie Audio-Europa. Użytkownik ma prawo do edytowania, rezerwowania ogłoszenia dla kupującego, wstrzymania emisji lub usunięcia Ogłoszenia z serwisu. Może to zrobić w Panelu Zarządzania.
 8. Użytkownik, który zdecydował się na emisję Ogłoszenia, wyraża również zgodę na publikowanie treści zamieszczonych w Ogłoszeniu w tym zdjęć w pozostałych Serwisach Operatora oraz na portalach społecznościowych w celu pozyskania jak największej liczby odbiorców.
 9. Ceny towarów będących przedmiotem Ogłoszenia są wyrażone w kwotach brutto.
 10. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, natomiast emisja Ogłoszeń i dodatkowe usługi są płatne. Ceny wszystkich płatnych usług znajdują się w tabeli opłat, która załączona jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
 11. Serwis Audio-Europa ma prawo odmówić emisji, lub usunąć Ogłoszenie jeżeli jego treść lub dołączone elementy są sprzeczne z charakterem Serwisu lub naruszają jego Regulamin. W takich przypadkach opłata, z tytułu zamieszczenia ogłoszenia lub wykonania innych usług w ramach działalności Serwisu, nie będzie zwracana użytkownikowi.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 13. Operator Serwisu Audio-Europa chroni dane osobowe Użytkownika zgodnie z polityką prywatności.
 14. Procedura zakupu usługi przez użytkownika w Serwisie wygląda następująco :a)wybranie usługi, b)akceptacja regulaminu Serwisu, c)wyrażenie woli natychmiastowego wykonania usługi d)dokonanie płatności e)wysłanie potwierdzenia aktywowania usługi na adres e-mail użytkownika, f)aktywacja usługi.

 

III. Rola serwisu Audio-Europa.

 1. Serwis nie odpowiada za zachowanie Użytkowników oraz za treści emitowanych ogłoszeń, a w szczególności za jakość, bezpieczeństwo, legalność sprzedawanych towarów, a także rzetelność informacji podanych w treści opisu przedmiotu.
 2. Serwis Audio-Europa nie weryfikuje wystawianych na sprzedaż Towarów.
 3. Wszelkie oferty, które składają między sobą Użytkownicy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie ogłoszenia towaru oraz wynikające z nich skutki prawne, powinny być rozstrzygane między Użytkownikami.
 4. Serwis Audio-Europa nie pośredniczy w finalizacji transakcji między Użytkownikami, a także nie rozstrzyga sporów dotyczących nieprawidłowości ujawnionych podczas finalizacji transakcji

IV Konto.

 1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie wymaga założenia konta Użytkownika oraz akceptacji regulaminu.
 2. Konto w Serwisie Audio-Europa mogą założyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Założenie konta w Serwisie Audio-Europa traktowane jest jako zawarcie umowy o świadczeniu usług na czas nieokreślony, na odległość. Zarówno Użytkownik jak i Operator mają prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny. W celu rozwiązania umowy i usunięcia Konta, użytkownik powinien wysłać na adres support@audio-europa.pl e-mail, w treści którego ujawni swoją nazwę użytkownika, adres e-mail, oraz wyrazi wolę usunięcia Konta. W przypadku rozwiązania umowy z woli Operatora, Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.
 4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 5. Dostęp do swojego Konta, Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń  jest możliwa wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 6. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, wszelkich czynności, związanych z użytkowaniem, rejestracją i obsługą Konta w ich imieniu, może dokonać osoba umocowana do tego rodzaju działań przez te podmioty.
 7. Założenie Konta jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomości systemowych oraz informacji o usługach portalu Audio-Europa.
 8. W ciągu 14 dni od rejestracji Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy utworzenia Konta bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać oświadczenie na adres e-mail support@audio-europa.pl, w treści należy podać swoją nazwę użytkownika, adres e-mail i wyrazić wolę odstąpienia od umowy i usunięcia konta.
 9. Używanie tymczasowych adresów e-mail przy zakładaniu Kont Użytkowników jest niedozwolone. Konta zarejestrowane na tymczasowe adresy e-mail, będą usuwane.

V Dodawanie ogłoszeń.

 1. Warunkiem emisji ogłoszenia jest założenie Konta w Serwisie, wprowadzenie wymaganych danych do formularza ogłoszenia przez użytkownika, zaakceptowanie regulaminu Serwisu, wyrażenie woli natychmiastowego wykonania usługi oraz dokonanie płatności za usługę dodania ogłoszenia – jedną z akceptowanych w Serwisie Audio-Europa metod płatności, o których mowa w punkcie VII. niniejszego regulaminu. Ogłoszenia, które zostaną opłacone  jedną z możliwych metod płatności akceptowanych przez Serwis zostaną aktywowane niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji płatności. Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o aktywacji ogłoszenia. Koszty związane z dodaniem ogłoszenia znajdują się w Cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
 2. Czas emisji ogłoszenia to 30 dni, w tym czasie użytkownik może zmieniać treści zamieszczone na stronie ogłoszenia z wyjątkiem kategorii produktu.
 3. Serwis Audio-Europa zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zamieszczonego przedmiotu, gdy jest ona niewłaściwie wskazana przez Użytkownika, a w przypadku  naruszeń zasad regulaminu, Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 4. Ogłoszenie w myśl regulaminu nie jest ofertą handlową, tylko informacją wyrażającą wolę sprzedaży lub nabycia towaru.
 5. Jeżeli Użytkownik po dokonaniu płatności rezygnuje z emisji ogłoszenia, a wszystkie działania Serwisu Audio-Europa zostaną wykonane zgodnie poprawnie z regulaminem oraz charakterem świadczonej usługi, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za wykonaną usługę.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, tym samym rezygnuje z dalszej emisji Ogłoszenia w Serwisie Audio-Europa.  W takim przypadku opłata, z tytułu zamieszczenia ogłoszenia lub wykonania innych usług w ramach działalności Serwisu, nie będzie zwracana użytkownikowi.
 7. Użytkownicy, którzy wykupili Abonament w Serwisie, nie ponoszą dodatkowych opłat za emisję Ogłoszeń przez okres trwania Abonamentu pod warunkiem, że nie wykorzystali przysługującego limitu ogłoszeń. Dodatkowe usługi w tym wyróżnienie ogłoszenia, są płatne niezależnie od posiadanego abonamentu.
 8. Wymaganymi danymi kontaktowymi dla Użytkownika dodającego Ogłoszenie są kraj oraz miasto, w którym znajduje się przedmiot sprzedaży. Użytkownik w  treści Ogłoszenia przy pomocy formularza może również dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe, nr telefonu oraz adres zamieszkania. Informacje te będą wyświetlone na stronie Ogłoszenia.
 9. W opisie przedmiotu dopuszcza się zamieszczenie nr telefonu oraz adresu e-mail.
 10. Dodanie Ogłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na kontaktowanie się osób trzecich za pomocą podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu ogłoszeniowym, danych kontaktowych w celu dokonania transakcji sprzedaży.
 11. Do 30 dni po zakończeniu emisji ogłoszenia Użytkownik ma możliwość ponownego odpłatnego zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie dzięki funkcjonalności Wznów, dostępnej w Panelu Zarządzającym swojego  konta. Po 30 dniach dane formularza zakończonego ogłoszenia zostaną usunięte z bazy danych serwisu.
 12. Ogłoszenia nie może zawierać treści nawołujących do przemocy, rasizmu, podżegających do popełniania przestępstw, propagujących alkohol, narkotyki, zawierających treści pornograficzne, a także innego rodzaju treści niezgodne z prawem oraz naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszystkie Ogłoszenia zawierające nielegalne treści będą usuwane, a konta Użytkowników zamieszczających takie treści, będą blokowane lub usuwane.

VI Zakup abonamentu.

 1. W rozumieniu regulaminu Serwisu Audio-Europa abonament to pakiet ogłoszeń, który jest ważny 365 dni od dnia aktywacji.
 2. Użytkownik może wykupić jeden z trzech abonamentów:a) Abonament Mono – to pakiet 25 ogłoszeń zakupiony przez Użytkownika, ważny przez okres 365 dni. Pakiet traci ważność w momencie przekroczenia limitu aktywacji 25 ogłoszeń lub po upływie 365 dni kalendarzowych. Jednorazowa opłata za pakiet jest uiszczana przy aktywacji Abonamentu. Cena Abonamentu Mono zamieszczona jest w cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
  b) Abonament Stereo- to pakiet 100 ogłoszeń zakupiony przez Użytkownika, ważny przez okres 365 dni. Pakiet traci ważność w momencie przekroczenia limitu aktywacji 100 ogłoszeń lub po upływie 365 dni kalendarzowych. Jednorazowa opłata za pakiet jest uiszczana przy aktywacji Abonamentu.  Cena Abonamentu Stereo zamieszczona jest w Cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
  c) Abonament Hi End – to pakiet nielimitowanej liczby ogłoszeń zakupiony przez Użytkownika, ważny przez okres 365 dni. Pakiet nie posiada limitu ilości aktywowanych ogłoszeń. Po upływie 365 dni kalendarzowych traci ważność. Jednorazowa opłata za pakiet jest uiszczana przy aktywacji Abonamentu.  Cena Abonamentu Hi Endzamieszczona jest w Cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
 3. W ciągu 14 dni Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zakupionego Abonamentu, tylko w przypadku, gdy nie wykorzystał ani jednego Ogłoszenia w ramach wykupionego abonamentu.
 4. Po zakupie Abonamentu Użytkownik nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu emisji ogłoszenia do czasu wyczerpania liczby ogłoszeń w ramach opłaconego abonamentu, lub zakończenia trwania abonamentu. Dodatkowe usługi w tym wyróżnienie ogłoszenia, są płatne niezależnie od posiadanego abonamentu zgodnie z cennikiem usług.

VII. Opłaty i formy płatności.

 1. Płatności w serwisie Audio-Europa obsługiwane są przez spółkę PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
  oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”) z siedzibą w Luksemburg.
 2. Serwis Audio-Europa przyjmuje płatności następującymi metodami: przelewy internetowe PayU, przelewy internetowe PayPal
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Płatne usługi w Serwisie zostały przedstawione w  cenniku usług, który załączony jest w linku https://audio-europa.pl/cennik/
 4. Serwis Audio-Europa nie pobiera płatności cyklicznych – wszystkie płatności dokonywane przez użytkowników, mają charakter jednorazowy.
 5. Każdorazowo po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma informację mailową potwierdzającą zaksięgowanie wpłaty na konto Serwisu.
 6. W celu otrzymania faktury za usługę Użytkownicy powinni kontaktować się bezpośrednio z Operatorem, wysyłając wiadomość mailową na adres support@audio-europa.pl. Operator wystawi fakturę w ciągu 14 dni.
 7. O formie płatności za przedmiot wystawiony przez sprzedającego w serwisie Audio-Europa decydują strony transakcji.
 8. Serwis Audio-Europa nie pośredniczy w płatnościach między stronami transakcji.
 9. Serwis Audio-Europa nie pobiera procentowej prowizji od użytkowników za sprzedanie przedmiotu.

VIII Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Serwis Audio-Europa można kierować na następujący adres email: support@audio-europa.pl W treści reklamacji proszę podać swoje: imię i nazwisko, adres email swojego konta, nazwę użytkownika, nazwę reklamowanej usługi oraz treść dotyczącą reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

IX Przerwy  techniczne i awarie.

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu Audio-Europa i świadczonych przez niego usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały w miarę możliwości jak najkrócej.
 3. W przypadku dłuższych przerw technicznych, trwających ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Abonament, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

X Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.audio-europa.pl/regulamin.
 2. O zmianie postanowień Regulaminu Operator poinformuje Użytkownika najpóźniej 7 dni przed wprowadzeniem ich w życie. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego regulaminu znajduje się na stronie głównej Serwisu tj. www.audio-europa.pl oraz zostanie wysłana mailowo, na adres podany przy rejestracji lub aktualny adres e-mail Użytkownika.
 3. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.